Projekty Rozvojového fondu afrických žen (AWDF) v roce 2012

African Update – 24/12/12

Rok 2012 byl opět rušným a naplněným rokem pro AWDF a jeho partnerské organizace

Tak jako v předchozích letech spočívalo i v tomto roce těžiště činnosti AWDF v poskytování grantů, rozšiřování kapacit, veřejné podpoře, rozvíjení hnutí a průběžném investování do vzdělávání a rozvoje organizací zaměřených na prosazování práv žen, s nimiž spolupracujeme na celém kontinentu. V roce 2012 jsme poskytli granty v celkové hodnotě přesahující 2,1 mil. USD a to 187 organizacím ve 32 zemích. Náš grantový tým navštívil na místě více než 100 příjemců v osmi zemích (Beninu, Kamerunu, Konžské republice, Keni, Libérii, Jižní Africe, Togu a Zambii).

Kontrolní a hodnotící návštěvy jsou stěžejním prvkem pro činnost AWDF. Dávají nám možnost posoudit účinnost a dopad programů zajišťovaných příjemci grantů, poskytnout v případě potřeby přímo na místě technickou pomoc a rovněž identifikovat klíčové oblasti pro další vzdělávání a budoucí cíle. Tyto návštěvy nám poskytují příležitost dozvědět se v různých situacích přímo od místních žen o problémech, které je nejvíce trápí, a zároveň načerpat nápady, jak překonávat výzvy a zlepšovat životní podmínky jich samotných, ale též jejich rodin, místních komunití a národů.

Nad rámec vzdělávacích aktivit zajišťovaných při kontrolních návštěvách připravila během roku pro naše grantové partnery skupina zaměřená na rozšiřování kapacit rozličné výukové programy. Tyto zahrnovaly workshop na rozvíjení dovedností „Rights and Results Based Programming“ pro naše grantové partnery z jihoafrického regionu, trénink na rozšiřování kapacit pro příjemce z našeho programu malých grantů v Libérii a příspěvky na zajištění účasti příjemců grantů z celého kontinentu na konferenci International Workshop on Resource Mobilisation (IWRM) Africa, která se konala v Ugandě. Hovoříce o tom, co jí přinesla účast na IWRM Africa, uvedla Gertrude Pswarayi, ředitelka Kreativního centra pro komunikaci a rozvoj, že to byla příležitost uvědomit si „… svůj sen o marginalizovaných skupinách, které dokážou strategicky a tvořivě využít komunikaci k vyjádření svých potřeb, k tomu, aby jejich hlas byl slyšen navenek, k samostatnému zvládání komunikace a k plnému zapojení do vlastního rozvoje, který jim umožní žít plnější a uspokojivější život.“ Také jsme rozvíjeli své úsilí o prozkoumání možností prosazování rovnosti pohlaví skrze umění. Mezinárodně uznávaná hudebnice, Nneka Egbuna, jež je vyslankyní AWDF pro umění, se v únoru u příležitosti oslavy konané v sídle AWDF veřejně přihlásila k podpoře činnosti AWDF a jeho grantových partnerů.

Na kulturním poli navázal AWDF spolupráci s Alliance Française (Accra). Obě organizace uspořádaly koncert k Mezinárodnímu dni žen, na němž vystoupily Sia Tolno (uznávaná hudebnice z Guiney a vítězka RFI Discovery Award z roku 2011) a Lady Jay Wah z Ghany. Tato kulturní akce zahrnovala mimořádnou výstavu děl ženských umělkyň a současně poskytla možnost vzájemného kontaktu mezi pracovníky AWDF a studenty Alliance Française, což nám umožnilo oslovit celou řadu mladých žen. AWDF se spojil s Africkým feministickým fórem a zúčastnil se festivalu Africa Utopia organizovaného světoznámým zpěvákem Baaba Maalem. Akce byla příležitostí k oslavě vůdčích a podněcujících schopností afrických žen.

Jedním z radostných příkladů této prosazující se vůdčí role žen, který jsme měli možnost oslavit, byla přísaha a nastoupení do úřadu malawijské prezidentky Joyce Banda. Stala se tak druhou souběžně sloužící prezidentkou na africkém kontinentu. Organizace podporující práva žen v Africe jí přejí mnoho úspěchů a těší se na pokračování její práce a aktivismu ve prospěch žen a také na rozvoj Malawi díky uplatnění jejího vášnivého zaujetí a vize pro svou zemi.

Jako součást svého trvalého zaměření na africké filantropické aktivity zůstává AWFD nadále klíčovým hráčem v African GrantMakers Network (AGN). V listopadu 2012 se v Johannesburgu uskutečnilo vždy ve dvouletém intervalu svolávané Všeobecné shromáždění AGN. Tomuto setkání se dostalo širokého uznání za podnícení inovačních diskuzí, zrod nových myšlenek a rozšíření povědomí o africké filantropii. Na závěr konference odstoupila po uplynutí svého funkčního období z pozice předsedy Janet Mawiyoo zastupující Keňskou nadaci pro rozvoj komunit (KCDF). Během svého předsednictví projevila mimořádné vůdčí schopnosti a vizi. Byla jsem zvolena novou předsedkyní AGN a těším se na spolupráci s vynikající Radou AGN. Mimoto byl AWDF ustanoven pořadatelem příštího Všeobecného shromáždění AGN v roce 2014.

Příjemci grantů od AWDF obdrželi během roku několik ocenění. My jsme však obzvláště pyšní na cenu IPPFAR Philantropy Award udělenou třem zakladatelkám AWDF, jimiž jsou H.E. Bisi Adeleye-Fayemi, Joana Foster a Dr. Hilda Tadria. Ocenění bylo projevem uznání za „…aktivní vliv na místní komunity a rozvoj žen na africkém kontinentu skrze filantropickou činnost a zapojení místních společenství“.

AWDF Projects News 2012

2012 has been another busy year for AWDF and our partner organisations.

As always the core of AWDF's work this year has been grant making, capacity building, advocacy, movement building, and continuously investing in the learning and development of the women's rights organisations we work with throughout the continent. In 2012, we have given out over $2.1 million in grants to 187 organisations in 32 countries. Our grants team have led visits to over 100 of our grantee partners in 8 countries: Benin, Cameroun, Congo Brazzaville, Kenya, Liberia, South Africa, Togo and Zambia. Monitoring and evaluation visits are essential to the work that we do at AWDF, and provide us with opportunities to assess the impact of the work our grantees do, provide on the spot technical assistance to those that need support, and identify key areas of learning and future support activities. The site visits that underlie our monitoring and evaluation also give us opportunities to learn directly from women in different situations about the issues that most directly affect them, as well as their ideas for overcoming challenges and improving their lives and those of their families, communities and nations.

During the year our Capacity Building Unit has provided various learning opportunities for our grantee partners in addition to those provided through site visits. These included a skills building workshop on 'Rights and Results Based Programming' in South Africa for grantee partners from the Southern Africa region; capacity building training for beneficiaries of our small grants programme in Liberia; and support to grantee partners from across the continent to attend the 'International Workshop on Resource Mobilisation (IWRM) Africa' in Uganda. In speaking about what she learnt at the IWRM-Africa, Gertrude Pswarayi, Director for the 'Creative Centre for Communication and Development' said the opportunity enabled her to realise her "...dream of seeing marginalized groups strategically and creatively using communication to express their needs, to make their voices heard, to manage their own communication, and to participate fully in their own development to enable them to live fuller and more fulfilling lives".

We have continued to build on our efforts to explore the potential the Arts holds for gender equity. In February, Nneka Egbuna, internationally acclaimed musician and AWDF's Ambassador for the Arts, publicly expressed her commitment to supporting the work of AWDF and our grantee partners in a ceremony at AWDF house.

In this same thematic area, AWDF partnered with Alliance Française (Accra) on International Women's Day to hold a special concert that featured Sia Tolno, an award-winning musician from Guinea and RFI Discovery Award winner of 2011, and Lady Jay Wah of Ghana. The partnership included a special exhibition by women artists, plus interaction between AWDF staff and Alliance Française students - reaching out to greater numbers of young women. AWDF partnered also with the African Feminist Forum to take part in the Africa Utopia event that was curated by celebrated musician Baaba Maal, using the opportunity to celebrate inspirational African women's leadership.

One example of African women's leadership we were delighted to celebrate was the swearing in of President Joyce Banda of Malawi, giving Africa two concurrently serving women Presidents. Women's rights activists across the continent wish her well and look forward to the continuation of her activism on behalf of women and the flourishing of her country as she applies her vision and passion to the development of Malawi.

As part of our on-going focus on African philanthropy, AWDF continues to play a key role in the 'African GrantMakers Network' (AGN). The AGN held its biennial General Assembly in Johannesburg in November 2012, an event widely acclaimed for the innovative discussions it stimulated, the ideas it generated and the greater profile it promoted for African philanthropy. At the close of the conference, Janet Mawiyoo of the Kenya Community Development Foundation stood down as Chair after completing her term in office, having shown great leadership and vision in that time. I was elected as the new Chair of the AGN and look forward to working with the great AGN board. In addition, AWDF was nominated to host the next AGN General Assembly in 2014.

AWDF grantees won several awards during the year, but we were especially proud of the IPPFAR Philanthropy Award bestowed on AWDF's 3 inspirational co-founders - H.E. Bisi Adeleye-Fayemi, Ms Joana Foster, and Dr Hilda Tadria. The award was for "...actively impacting communities and women's development on the continent through philanthropy and community engagement.

Nejbližší akce AIC
Momentálně se žádné akce nechystají.
Kniha měsíce

Xoliswa Ndoyiya: Ukutya Kwasekhaya

Xoliswa Ndoyiya: Ukutya KwasekhayaTastes from Nelson Mandela’s kitchen

Kniha s oblíbenými recepty osobního kuchaře Nelsona Mandely představuje pokrmy, které byly servírovány politikům, celebritám a dalším osobnostem, jež Mandela hostil během posledních 20 let. Např. dršťkovou polévku, farmářské kuře, krevety na kari a řadu dalších delikates. Chutné, výživné a zdravé čtení!Více

Nové tituly

Nové tituly ve fondu knihovny, prosinec 2016

Knihovna

Naše knihovna opatřila v tomto roce celou řadu zajímavých knižních titulů. Zde přinášíme přehled těch, které jsme obdrželi na konci roku.

 • Blood Brothers: The Fatal Friendship Between Muhammad Ali and Malcolm X by Randy Roberts and Johnny Smith
 • Fashion Cities Africa by Hannah Azieb Pool
 • Frantz Fanon: Toward a Revolutionary Humanismby Christopher Lee
 • Americanah by Chimamanda Ngozi Adichie
 • Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty by Robinson, James A., Acemoglu, Daron
 • Shakespeare in Swahililand: Adventures With the Ever-Living Poet by Edward Wilson-Lee
 • A History of Modern Africa: 1800 to the Present by Richard J. Reid
 • Authentically African: Arts and the Transnational Politics of Congolese Culture by Sarah Van Beurden
 • Children in Slavery through the Ages by by Gwyn CampbellSuzanne MiersJoseph C. Miller
 • Global Health in Africa: Historical Perspectives on Disease Control by Tamara Giles-Vernick
 • Rumba on the River: A History of the Popular Music of the Two Congos by Gary  Stewart
 • Women and Slavery, Vol. 1: Africa, the Indian Ocean World, and the Medieval North Atlantic by Gwyn Campbell
 • Women and Slavery, Vol. 2: The Modern Atlantic by Gwyn Campbell
 • Cahier d'un Retour Au Pays Natal by Aimé Cesaire
 • Healing Traditions: African Medicine, Cultural Exchange and Competition in South Africa, 1820-1948 by Karen Elizabeth  Flint
 • Global Education Policy and International Development: New Agendas, Issues and Policies by Antoni Verger
 • Black Skin, White Coats: Nigerian Psychiatrists, Decolonization, and the Globalization of Psychiatry by Matthew M. Heaton
   

Africké informační centrum

Ječná 2, 120 00 Praha 2

Otevírací doba

Úterý, Čtvrtek: 14 – 18

Humanitas Afrika, občanské sdružení

Podporují nás:

Pokladní systémy

Hl. m. Praha Česká rozvojová agentura

Fair Trade Logo

AIC je prodejním místem
produktů fairtrade

Naši partneři:

 • Afro.cz